Skip to main content

Zgłoszenia – Centrum Koordynacji
67 35 405 30 lub 511 730 113 od poniedziałku do piątku

O projekcie

Celem projektu Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Pilskiego, zgodnego z modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonego w Dzielnicy Warszawa Bielany, Rozporządzeniem MZ z 19/06/2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285, z późn. zm.), w szczególności zał. nr 8 oraz Rozporządzeniem RM z 8/02/2017r. w sprawie NPOZP na lata 2017-22 r.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:

Wnioskodawca

Partnerzy

Wskaźniki kluczowe

550 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

Wskaźniki specyficzne

2160 zrealizowanych godzin wsparcia profilaktyczno-edukacyjnego w projekcie

Planowanie rezultaty realizacji projektu

34 utworzone w programie miejsca świadczenia usług zdrowotnych istniejące po zakończeniu projektu

Termin realizacji projektu: 1.12.2021 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 7 187 154,49 PLN

Kwota dofinansowania: 6 825 070,81 PLN

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 09.07.2022, 14:54
  • Ostatnia edycja: 07.09.2022, 20:23