Skip to main content

Zgłoszenia
453 695 715

Klauzula informacyjna dla pacjentów CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji.  Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne, diagnozy i orzeczenia psychologiczne, dane rodziców/opiekunów prawnych, ich numery PESEL lub imię i nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu innych osób upoważnianych decyzją pacjenta lub jego reprezentanta do dostępu do informacji medycznych, poziom wykształcenia i zatrudnienie wraz z nazwą i adresem szkoły i zakładu pracy uczestnika projektu, dane o narodowości, bezdomności, niepełnosprawności i wynikających z niej specjalnych potrzebach lub innej trudnej sytuacji społecznej.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami jesteśmy my – CenterMed Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 23A/28, tel. 61 66 56 630. Wyznaczyliśmy Pana Marka Szczutowskiego jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając email
na adres : iod@centermed.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa
w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach obowiązującego prawa, pracodawcom w zakresie medycyny pracy, NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
 2. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez CenterMed Poznań sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mostowa 23A/28, 61-854 Poznań.

 • Autor: Administrator Strony
 • Opublikowano: 09.07.2022, 13:59
 • Ostatnia edycja: 23.09.2022, 19:20