Skip to main content

Zgłoszenia
453 695 715

Deklaracja dostępności

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-07.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wachowiak, bwachowiak@centermed.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 397 032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynku przy al. Wojska Polskiego 49b

Adres

 • Województwo: wielkopolskie
 • Powiat: pilski
 • Gmina: Piła
 • Miejscowość: Piła
 • Ulica: al. Wojska Polskiego 49b
 • Kod pocztowy i poczta: 64-920 Piła

Parking

 • Od al. Wojska Polskiego możliwy jest wjazd na pojemny bezpłatny parking oddalony od budynku o ok. 100 m. Wjazd na parking nie ma szlabanu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Różnicę wysokości można pokonać korzystając z windy znajdującej się na prawo od wejścia. Na terenie budynku do pomieszczeń Centrum Koordynacji doprowadzona jest pochylnia obejmująca 6 stopni schodów; wzdłuż całej długości schodów zamontowana jest poręcz.
  Pomieszczenia Centrum Koordynacji są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Z pomieszczeń Centrum Koordynacji do toalety można dostać się pokonując schody lub platformę przyschodową.
  W poruszaniu się po budynku pomóc może kadra Centrum.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Rydygiera 23

  Adres

  • Województwo: wielkopolskie
  • Powiat: pilski
  • Gmina: Piła
  • Miejscowość: Piła
  • Ulica: Rydygiera 23
  • Kod pocztowy i poczta: 64-920 Piła

  Parking

  • Parking jest bezpłatny.
  • Miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, możliwy jest chwilowy postój tuż przy wejściu.

  Wejście do budynku

  • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  • Przy schodach znajduje się poręcz.
  • Do wejścia prowadzi łagodna pochylnia.
  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  • Otwierają się na zewnątrz.
  • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

  Przestrzeń za wejściem

  • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia.

  Ciągi poziome

  • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
  • Wszystkie korytarze są dostępne.

  Pomieszczenia

  • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
  • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
  • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
  • Na ścianach są zamontowane poręcze.
  • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Autor: Administrator Strony
 • Opublikowano: 28.08.2022, 19:18
 • Ostatnia edycja: 07.09.2022, 20:21